Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół Publicznych w Polanowie

Regulamin Wypożyczania Podręczników

 

 

Szkolny regulamin

korzystania z darmowych podręczników,

materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

 

                                                                                        

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Przedmiot Regulaminu

 

1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

b)  tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,

c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

2. Każdy uczeń i jego rodzic powinien zaznajomić się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

 

§2

Słowniczek

 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

  • Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.
  • Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.
  • Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
  • Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w art.22ae pkt 5 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 811).
  • Rodzic – rodzic lub opiekun prawny ucznia.

 

 

 

Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJW ZAKRESIE KORZYSTANIA

Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 

1. Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

2. Biblioteka nieodpłatnie:

    - wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową,

    - zapewnia uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

 

Rozdział IIII

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki na podstawie stosownego protokołu przekazania.

2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły.

3. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole  w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

 

 

Rozdział IV

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 

§1

Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

 

1. Do wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2015/2016 lub później.

2. Użytkownicy Biblioteki przez rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji na podstawie listy uczniów zamieszczonej w dzienniku lekcyjnym.

 

 

§2

Okres trwania wypożyczenia

 

1. Wypożyczenia odbywa się: na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 15 września, kolejne części podręczników/ materiałów w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia podręczników/materiałów do biblioteki.

2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija 23 czerwca danego roku szkolnego.

3. Wypożyczenie podręcznika i materiałów edukacyjnych może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

4. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

 

§3

Procedura wypożyczania podręcznika

 

1. Podręczniki lub materiały edukacyjne będą wypożyczone uczniom do 15 września.

2. Bibliotekarz po rejestracji uczniów wypożycza podręczniki, przekazując je rodzicowi/opiekunowi prawnemu ucznia.

3. Jeśli podręcznik składa się z kilku części uczniowie powinni zwrócić do biblioteki wykorzystaną część przed pobraniem kolejnej. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje wychowawca.

4. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

5. Wraz z pobraniem podręczników lub materiałów edukacyjnych wychowawca klasy ma obowiązek zapoznać uczniów w rodziców/opiekunów prawnych z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych.

6. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodzica/opiekuna prawnego, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia należy natychmiast zgłosić wychowawcy.

7. Rodzic/prawny opiekun potwierdza podpisem fakt zapoznania się z regulaminem i wzięcie odpowiedzialności za wypożyczony dziecku podręcznik lub materiał edukacyjny. /załącznik 1/.

 

§4

Zmiana Szkoły

 

1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne.

2. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

 

§1

Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

 

1. Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń zobowiązany jest do:

     a) używanie podręczników zgodnie z jego przeznaczeniem,

     b) zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny

2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej  wymiany okładki.

3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

4. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).

5. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować podręczniki tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.)

 

§2

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 

1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.

2. Na żądanie wychowawcy użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

 

§3

Zakres odpowiedzialności

 

1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła może żądać od rodzica/opiekuna prawnego ucznia zwrotu kosztu podręcznika/ów lub kosztu materiału edukacyjnego. Kwita ta stanowi dochód budżetu państwa.

3. W przypadku zgubienia podręcznika/materiału edukacyjnego lub jego zniszczenia sporządza się protokół, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, a rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły.

4. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych lub zniszczonych podręczników Szkoła, wysyła do rodzica/opiekuna prawnego wezwanie do zapłaty /załącznik nr 3/.

 

Rozdział VI

INWENTARYZACJA

 

1. Inwentaryzacja zasobów darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych Biblioteki odbywa się na zakończenie roku szkolnego po ich odbiorze od użytkowników.

2. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych celem uzupełnienia zasobów.

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2. Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu Biblioteki na każde życzenie.

3. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

4. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych,  które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2015 roku.

 

 

 

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 811)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. 2014, poz. 902)

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych

oraz materiałów ćwiczeniowych

 

 

 

LP.

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

UWAGI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych

oraz materiałów ćwiczeniowych

 

…………………………………………….....                          Polanów, ……………………………………

           ( pieczęć Szkoły)

 

Protokół

 

zagubienia podręcznika/znacznego zużycia podręcznika wykraczającego poza jego zwykłe używanie/ zniszczenia podręcznika[1]

 

sporządzony w dniu .........……………………………………… 20 ………. r. przez komisję w składzie:

 

1) ……………………………………………………………………………..

2) ……………………………………………………………………………..

3) ……………………………………………………………………………..

w obecności ……………………………………………………………………………………………………………..

                                                ( imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

1. Komisja stwierdziła, że podręcznik nr inwentarzowy ………………… o wartości …………… został:

                   a) zgubiony,

                   b) znacznie zużyty (poza zwykłe używanie),

                   c) zniszczony[2].

 

2. Na podstawie regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych rodzice/ opiekunowie prawni ucznia są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika.

 

3. Zwrot kosztów zakupu nowego podręcznika wynosi …………………………….

 

Podpisy członków Komisji:

1. ………………………………………………………..

2. ………………………………………………………..

3. …………………………………………………………

 

 

 

 

………………………………………………………..

                                                                                                                           (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

Załącznik nr 3

do regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych

oraz materiałów ćwiczeniowych

 

 

 

…………………………………………….....                           Polanów, ………………………………………..

           (pieczęć Szkoły)

 

 

 

WEZWANIE DO ZAPŁATY

 

 

………………………………………………..………………………

                                                                                                       (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

………………………………………………………………………..

                                                                                            (adres zamieszkania)

 

 

 

Na podstawie oświadczenia użyczenia podręcznika z dnia …………………………………, z powodu: zgubienia podręcznika/znacznego zużycia wykraczającego poza jego zwykłe używanie / zniszczenia podręcznika wzywamy do uregulowania należnej kwoty wg podanego niżej obliczenia:

 

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

NR INWENTARZOWY

WARTOŚĆ PODRĘCZNIKA

KWOTA DO ZAPŁATY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

Słownie do zapłaty : ……………………………………………………………………………………………………………….

 

Wyżej wymienioną kwotę prosimy przekazać w sekretariacie szkoły w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania.

 

W przypadku, gdy powyższa kwota została uregulowana przed otrzymaniem niniejszego wezwania należy uznać je za nieaktualne.

 

 

 

 

………………………………………………………

                                                                                                                                             (podpis Dyrektora Szkoły)

 

[1] Niepotrzebne skreślić

[2] Niepotrzebne skreślić

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny