Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zespół Szkół Publicznych w Polanowie

Gradowe Wzgórze 5, 76-010 Polanów

 

Przetargi

Polanów 07.12.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu o cenę 

na dostawę sprzętu  w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” zgodnego z Rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 13 października 2020r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”

 

I. Nazwa i adres nabywcy:

 

Gmina Polanów

Ul. Wolności 4

76-010 Polanów  

NIP:4990465414

 

II. Nazwa i adres odbiorcy (zamawiającego):

 

Nazwa: Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Publicznych w Polanowie ul. Gradowe Wzgórze 5 76-010 Polanów, tel./fax. 943188770, email: sekretariat1@zsp.polanow.pl,  woj. zachodniopomorskie, powiat koszaliński.

 

III. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania o cenę i nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy (Dz.U.2019 poz.1843).

 

 

IV. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”  dla Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Publicznych w Polanowie.

2. Szczegółowy wykaz sprzętu będącego przedmiotem zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania o cenę.

4. Zamawiający oświadcza, że jest placówką oświatową.

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia, tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

1. Oferta powinna być sporządzona na załączonym do zapytania formularzu zapytania o cenę (załącznik nr 2) w języku polskim, w sposób czytelny i powinna być podpisana przez oferenta lub upoważnionego przez oferenta przedstawiciela(li) Wykonawcy.

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Dostawca jest zobowiązany podać w formularzu ofertowym dokładną markę i model oferowanych urządzeń.

4.Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych na przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 zapytania o cenę.

5. Podana cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, tj.: koszty transportu/dostawy, montażu, przeprowadzenia szkolenia i wszelkich koniecznych materiałów użytych przy instalacji sprzętu w Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Publicznych w Polanowie ul. Gradowe Wzgórze 5 76-010 Polanów,

 

VII. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.

2.Formularz oferty zapytania o cenę – załącznik nr 2.

3.Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3.

4.Umowa na dostawę sprzętu – załącznik nr 4.

5.Oświadczenie RODO - załącznik nr 5.

 

VIII. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

 

1.Ofertę w zapytaniu o cenę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 15 grudnia 2020 r. do godz. 12.00, osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską lub elektronicznie na adres Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Polanowie, ul. Gradowe Wzgórze 5, 76-010 Polanów, (pokój nr 117 sekretariat), faksem na nr  94 3188 770, drogą elektroniczną w pdf na adres: sekretariat1@zsp.polanow.pl.

 

2. Ofertę pisemną należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę i ofertę przesłaną elektronicznie należy opisać następująco:

 

Dostawa sprzętu  w ramach realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica”

 

Na kopercie i w poczcie elektronicznej należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływam terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny oferty, Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Osoba upoważniona do kontaktu: p. Sławomir Wruszczak, tel. 943188225,  od poniedziałku do piątku w godz.7.30-14.30. mail: sekretariat1@zsp.polanow.pl.

 

IX. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

 

1. Zmawiający podda ocenie jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.

2. W przypadku oferty, w której Wykonawca wskaże okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 24 miesiące lub pozostawi nie uzupełnioną treść w formularzu ofertowym, Zamawiający uzna, iż oferta jest niezgodna z postanowieniami zapytania o cenę, gdyż zaproponowany okres nie obejmuje minimum 24 miesięcy.

3. O wyborze ofert będzie decydować kryterium cenowe tj. najniższa cena brutto oferty na realizację całego przedmiotu zapytania o cenę -100%,  po spełnieniu warunku określonego w pkt 2.

 

X. Warunki realizacji zamówienia:

 

1. Termin związania ofertą w wyniku zapytania o cenę: 20 dni.

2. Termin realizacji zamówienia: w ciągu 7 dni od udzielenia zamówienia

3. Termin płatności: w ciągu 7 dni od dnia realizacji zamówienia tj. dostawy i montażu sprzętu, protokołu odbioru i uruchomienia sprzętu oraz przeszkolenia pracowników.

XI. Rozstrzygnięcie postępowania:

 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie.

 

XII. Postanowienia końcowe:

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych.

2. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone.

3. Niniejsze zapytanie o cenę nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

 

XIII. Załączniki:

 

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.

2.Formularz oferty zapytania o cenę – załącznik nr 2.

3.Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3.

4.Umowa na dostawę sprzętu – załącznik nr 4.

5.Oświadczenie RODO - załącznik nr 5.

Załączniki znajdują się na dole strony.

 

 

 

 

 

 

 

 

Polanów 05.02.2020

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 5/2020

z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz.1843 z dnia 2019.09.27) z zastosowaniem trybu zasady konkurencyjności na dostawę urządzeń IT pn. „Zakup pomocy dydaktycznych w ramach technologii informacyjno - komunikacyjnych” na potrzeby projektu pt.: Fabryka Kompetencji Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy: RPZP.08.04.00-32-K002/19-00 dla Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie, ul. Gradowe Wzgórze 5, 76-010 Polanów. publikacji: 30.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2020

Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich

1231013

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert do dnia: 14.02.2020
2. Miejsce i sposób składania ofert: ofertę należy złożyć osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Polanowie, ul. Gradowe Wzgórze 5, 76-010 Polanów, (pokój nr 117 sekretariat) pisemnie, faksem na nr  943188 770,
lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat1@zsp.polanow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Kalinowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508242901

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT przeznaczonego do realizacji projektu pt.: Fabryka Kompetencji Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych na przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 2.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Zachodniopomorskie, Powiat Koszaliński; Miejscowość: Polanów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy na „Zakup pomocy dydaktycznych w ramach technologii informacyjno - komunikacyjnych” na potrzeby realizacji zadań w ramach projektu pn. Fabryka Kompetencji Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy: RPZP.08.04.00-32-K002/19-00 dla  Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie, ul. Gradowe Wzgórze 5, 76-010 Polanów.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania IT. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

30200000-1 Dodatkowe:30213100-6; 48000000-8;  30213300-8; 32322000-6; 30232150-0; 30234000-8

Nazwa kodów CPV

Urządzenia komputerowe: Komputery przenośne, Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, Komputery stacjonarne, Urządzenia multimedialne, Drukarki atramentowe, Nośniki do przechowywania.

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zapytania ofertowego zostanie dostarczony w terminie do dnia 06.03.2020 r. (do godz.12.00). Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Polanowie, ul. Gradowe Wzgórze 5, 76-010 Polanów, (pokój nr 117)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Jeśli do zamawiającego przed terminem składania ofert wpłynie zapytanie od wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi i wyjaśnień wykonawcy, który pytanie złożył oraz informuje pozostałych wykonawców, o udzielonych wyjaśnieniach i odpowiedziach na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w ZSP w Polanowie ul. Gradowe Wzgórze 5, 76-010 Polanów. Pytania i wyjaśnienia udzielane są w godz.7.30-14.30 pod nr tel.:508242901 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące warunki:
a) Dysponuje potencjałem osobowym, technicznym i finansowym, a w szczególności doświadczeniem i uprawnieniami dającym zdolność do wykonania zamówienia lub jego elementów.
b) Nie zalega  z zapłatą podatków i składek ubezpieczenia społecznego, lub innych danin publiczno-prawnych wymaganych w kraju Wykonawcy. Dla weryfikacji zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i składkach ZUS lub innych danin publiczno-prawnych wymaganych w kraju Oferenta w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie w realizacji dostaw zbliżonych do przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien posiadać potencjał techniczny i finansowy do realizacji zamówienia zgodnie z jego opisem.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający następujące warunki:
Posiadanie niezbędnej wiedzy dotyczącej przedmiotu zamówienia i dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zadania.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie nie mających istotnego wpływu na postanowienia Umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w zawartej Umowie w zakresie:
1) Zmiany terminów wykonania Umowy, w przypadku gdy:
a) wystąpią okoliczności skutkujące brakiem możliwości realizacji przedmiotu Umowy w terminach określonych w Umowie, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
b) wystąpi działanie siły wyższej uniemożliwiające wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z terminami wskazanymi w Umowie;
c) wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej, uprawnia strony Umowy do zawarcia aneksu wydłużającego terminy wykonania Umowy; dla każdej okoliczności stanowiącej podstawę do zmiany terminów realizacji Umowy, nowe terminy będą ustalane indywidualnie; terminy te muszą być adekwatne do zaistniałej okoliczności oraz umożliwiać Wykonawcy należytą realizację przedmiotu Umowy.
2) Zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy lub sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności, w przypadku:
a) zmiany urzędowej stawki podatku VAT;
3. Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają akceptacji obu Stron i formy pisemnego aneksu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony, podpisany i opieczętowany Formularz ofertowy, sporządzony na wzorze przedstawionym jako załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. W sytuacji, gdy ofertę oraz załączniki do oferty zostaną podpisane przez osobę, która nie będzie wskazana w dokumencie rejestrowym, jako osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, dla wskazanej osoby należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie musi zostać załączone do oferty. Pełnomocnictwo powinno wskazywać zakres umocowania, tj. określać, czy pełnomocnik jest uprawniony do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy i reprezentowania go w postępowaniu oraz zawarcia umowy w jego imieniu, czy też tylko do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy i reprezentowania go w postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował dwoma kryteriami – kryterium cena oraz okres gwarancji.
2. W ramach dwóch ww. kryteriów Wykonawca będzie mógł uzyskać maksymalnie 100 punktów.
3. W ramach kryterium cena Wykonawca będzie mógł uzyskać maksymalnie 80 punktów.
4. W ramach kryterium okres gwarancji Wykonawca będzie mógł uzyskać maksymalnie 20 punktów.
5. W celu przydzielenia punktów za cenę, Zamawiający ustali ofertę z najniższą ceną i przydzieli jej najwyższą ilość punktów, tj. 80 punktów. Pozostałym ofertom Zamawiający przydzieli punkty za cenę, według udziału procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny oferty badanej tj.
ILOŚĆ PUNKTÓW ZA CENĘ OFERTY = CENA NAJNIŻSZA (PLN) / CENA BADANEJ OFERTY (PLN) X 80
6. Punkty w ramach kryterium okres gwarancji zostaną przydzielone zgodnie z punktacją wskazaną poniżej.
OKRES GWARANCJI:
a) 0 - 12 miesięcy - 10 pkt
b) 13 - 24 miesięcy - 15 pkt
c) 25 - 36 miesięcy - 20 pkt

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. braku powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Za spełnienie warunku braku powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcą, Zamawiający uzna podpisane oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 – Formularz ofertowy.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brała udział w przygotowaniu niniejszego postępowania;
b) Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Inne warunki prowadzenia postępowania

 

1. Wykonawca przygotowując ofertę, stosuje wzór określony w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Zamawiający wzywa do uzupełnienia dokumentów Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego uzupełnia brakujące w ofercie dokumenty, oświadczenia i składa wyjaśnienia.

3. W przypadku, gdy mimo wezwania Zamawiającego Wykonawca nie uzupełnił brakujących dokumentów i oświadczeń oraz nie złożył wyjaśnień, jego oferta pozostaje bez rozpatrzenia. W takiej sytuacji Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert pozostałych.

4. Jeśli w ofercie uznanej przez Zamawiającego za najkorzystniejszą wystąpią błędy, omyłki rachunkowe Zamawiający dokonuje ich poprawy informując o tym wykonawcę.

5. Zamawiający nie rozpatruje ofert złożonych po wyznaczonym terminie.

6. Nie dokonuje się oceny ofert zawierających przedmiot zamówień lub inne warunki niezgodne z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

7. W przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający kończy postępowanie nie dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej. O powyższym, Zamawiający zawiadamia (pisemnie, faxem bądź drogą elektroniczną) wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, a ponadto informuje o tym na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej ZSP w Polanowie oraz Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich

8.Wybór wykonawcy zatwierdza Dyrektor ZSP w Polanowie na piśmie.

9.. O dokonanym wyborze informuje się wykonawców, którzy złożyli oferty. Informację o wyborze przekazuje się pisemnie, faxem bądź drogą elektroniczną oraz zamieszcza się na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej ZSP w Polanowie, oraz Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich

10. W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyla się od podpisania umowy Zamawiający może wybrać ofertę  najkorzystniejszą spośród ofert pozostałych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

Zespół Szkół Publicznych w Polanowie,

Adres

ul. Gradowe Wzgórze 5,

76-010 Polanów

Woj. zachodniopomorskie, Powiat Koszaliński

Numer telefonu

943188770

NIP

4990661434

 

Tytuł projektu

Fabryka Kompetencji Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. „Zakup pomocy dydaktycznych w ramach technologii informacyjno - komunikacyjnych” na potrzeby projektu pt.:

Numer projektu

RPZP.08.04.00-32-K002/19-00

 

 

 

Wyjaśnienia na zapytanie z dnia 06.02.2020 r. firmy MDP Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa na poniżej zadane pytania dotyczące oprogramowania na: komputery przenośne 6 szt., komputery stacjonarne 18 szt.

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odp na pytanie 1. Tak, system musi być fabrycznie nowy, office musi być fabrycznie nowy, dopuszczalna jest wersja ESD ( fabrycznie nowa).

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odp na pytanie 2. Nie, komputery oraz laptopy powinny zostać dostarczone z fabrycznie nowy systemem operacyjnym,  office wersji wieczystej, dopuszczalne jest dostarczenie kluczy office w wersji box lub w wersji ESD.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Odp na pytanie 3. Oprogramowanie musi być nowe i  pochodzić z legalnego źródła,  office może zostać dostarczony wraz z certyfikatem autentyczności, w formie pdf.

Pytanie 4

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?

Odp na pytanie 4. Oprogramowanie musi być nowe oraz oryginalne, zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności oprogramowania w dowolnym momencie.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?

Odp na pytanie 5. Oprogramowanie musi być nowe oraz oryginalne, zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności oprogramowania w dowolnym momencie.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie biurowe było wyposażone w zestaw narzędzi do komunikacji – tj. poczta elektroniczna, kalendarz, kontakty, zadania itp.?

Odp na pytanie 6. Nie, oprogramowanie biurowe powinno zawierać przynajmniej: Outlook | Word | Excel | PowerPoint oraz być w wersji wieczystej.

 

 

Wyjaśnienia na zapytanie z dnia 07.02.2020 r. firmy: Petrosoft.pl Technologie Informatyczne sp. z o.o.  Al. Tadeusza Rejtana 20, 35-310 Rzeszów.

 

Dotyczy zadanie 2. Zasilanie: Czy Zamawiający dopuści zestaw komputerowy z zasilaczem mocy 250W 80+

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zasilacz max.180 W i nie dopuszcza zasilacza o mocy 250W 80+

 

 

Wyjaśnienia na zapytanie z dnia 07.02.2020 r. firmy: Hardsoft Telekom Namysłowska 17/19  60-166 Poznań,

Dotyczy zadanie 1 Zestaw komputerowy przenośny (laptop)

1.   Bezpieczeństwo

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Możliwość zabezpieczenia linką Noble, czytnik linii papilarnych, Układ TPM

 

 

Odpowiedź: Zamawiający ponadto dopuszcza „Możliwość zabezpieczenia linką Noble lub linką Kensington". Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 

 

 

Wyjaśnienia na zapytanie z dnia 11.02.2020 r. firmy 13p Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław

 

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści jednostki centralne, których głębokość wynosi 30.5 cm? 

Odp . Tak, Zamawiający, dopuszcza jednostki centralne, których głębokość wynosi 30.5 cm.

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z zapytania ofertowego nr 5/2020 z dnia 05.02.2020 r.

dla Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie, ul. Gradowe Wzgórze 5,

76-010 Polanów

na podstawie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz.1843 z dnia 2019.09.27) z zastosowaniem trybu zasady konkurencyjności na dostawę urządzeń IT pn. „Zakup pomocy dydaktycznych w ramach technologii informacyjno - komunikacyjnych” na potrzeby projektu pt.: Fabryka Kompetencji Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy: RPZP.08.04.00-32-K002/19-00,

do dnia 14.02.2020 r. do godz. 24.00 wpłynęło 7 ofert.

W prowadzonym postępowaniu ustalono, że wszyscy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu zapytania ofertowego  i żadna oferta nie podlega odrzuceniu.

Najkorzystniejszą ofertę nr 7 złożyła firma:

Wilanka Sp.z o.o.

Ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium gwarancja

Łączna liczba punktów

7

Wilanka Sp.z o.o.

Ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

 

80

20

100

 

Polanów 17.02.2020 r.

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z zapytania ofertowego nr 5/2020 z dnia 05.02.2020 r.

dla Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie, ul. Gradowe Wzgórze 5,

76-010 Polanów

na podstawie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz.1843 z dnia 2019.09.27) z zastosowaniem trybu zasady konkurencyjności na dostawę urządzeń IT pn. „Zakup pomocy dydaktycznych w ramach technologii informacyjno - komunikacyjnych” na potrzeby projektu pt.: Fabryka Kompetencji Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy: RPZP.08.04.00-32-K002/19-00,

do dnia 14.02.2020 r. do godz. 24.00 wpłynęło 7 ofert.

W prowadzonym postępowaniu ustalono, że wszyscy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu zapytania ofertowego i żadna oferta nie podlega odrzuceniu.

Po rezygnacji firmy Wilanka Sp.z o.o. ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa (błąd kalkulacji cenowej) kolejną  najkorzystniejszej ofertę nr 5 złożyła firma:

 

KOMBIT PLUS Spółka z o.o Sp. k.

Ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań

 

której Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium gwarancja

Łączna liczba punktów

5

 

KOMBIT PLUS Spółka z o.o Sp. k. ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań

 

68,60

20

88,60

 

 

Polanów 17.02.2020 r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z zapytania ofertowego nr 5 z dnia 05.02.2020 r.  – uzupełnienie informacji

Jednocześnie informujemy, że na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231013 dostępne są informacje dotyczące wszystkich ofert, które wpłynęły do dnia 14.02.2020 r., w związku z zapytaniem ofertowym nr 5/2020 z dnia 05.02.2020 r.

 

 

Zespół Szkół Publicznych w Polanowie

 

 

Załączniki:

Zał. nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu

Utworzono dnia 07.12.2020, 16:57

Zał. nr 2. Formularz ofertowy

Utworzono dnia 07.12.2020, 17:00

Zał. nr 3. Oświadczenie wykonawcy

Utworzono dnia 07.12.2020, 17:00

Zał. nr 4. Umowa - wzór.

Utworzono dnia 07.12.2020, 17:01

Zał. nr 5. Oświadczenie RODO

Utworzono dnia 07.12.2020, 17:02

Informacje

Liczba wyświetleń: 2299
Utworzono dnia: 01.08.2019
Dokument wprowadził:
Sławomir Wruszczak
Dokument opublikował:
Sławomir Wruszczak

Historia publikacji

  • 07.12.2020 17:02, Administrator
    Dodanie załącznika: Zał. nr 5. Oświadczenie RODO
  • 07.12.2020 17:01, Administrator
    Dodanie załącznika: Zał. nr 4. Umowa - wzór.
  • 07.12.2020 17:00, Administrator
    Dodanie załącznika: Zał. nr 3. Oświadczenie wykonawcy